Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Tamira Willemsen, handelend onder de naam: LostPixel Photography. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82395446.
Bij het aangaan van een samenwerking met LostPixel Photography gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens onderneming: LostPixel Photography
fotograaf: Tamira Willemsen
Website: www.Lostpixel.nl
Telefoon : 06-49091977
Kvk nummer: 82395446

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan
wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op
één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn
afgeweken

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf
eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden
wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik
van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden
vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde
termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%
verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de
nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht
daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is
toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet
heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan
de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijketermijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet
uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen
voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden
uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is
ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op
welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de
overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele
opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de
vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht

7.1 Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.
7.2 Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en/of op de betreffende licentiefactuur.
7.3 Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
7.4 Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf is het niet toegestaan dat de klant digitale bestanden of foto’s opstuurt naar fotowedstrijden.
7.5 De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: website, blog, portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotosessie aangeven hier bezwaar tegen te maken. De factuur wordt dan verhoogd met € 150 en de fotograaf zal de foto’s dan niet gebruiken.

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij
wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een
licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte
en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze
nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten
behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de
overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen
en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven
exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Fotograaf.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt
beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste
driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een
dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige
geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te
worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te
worden opgenomen.

De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden: “Foto’s gemaakt door LostPixel Photography, www.lostpixel.nl”.
Ook dient er een zogenoemde tag geplaatst te worden bij gebruik op Instagram, te weten @lostpixelphotos.

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een
Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform
artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende
persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op
naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%
van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde
Licentie te verlenen.
11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van
derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,
tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering
aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de
Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer
voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte
licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene
Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

14. Publicatie door de fotograaf

Foto’s uit alle mogelijke reportages mogen door LostPixel Photography gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website en social media, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Niet mogen publiceren van de beelden kost €150 extra, tenzij anders overeengekomen. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotosessie aangeven hier bezwaar tegen te maken.

15. Meefotograferen

Mee fotograferen door derden tijdens de fotosessie, dus door anderen dan fotografen die voor LostPixel Photography werkzaam zijn, is niet toegestaan. Een ‘achter de schermen’ foto is toegestaan, mits deze niet gemaakt wordt tijdens een door de fotograaf opgestelde pose of setting.
Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

16. De Selectie 

Na de fotosessie maakt de fotograaf een selectie van de beelden. De niet geselecteerde en onbewerkte beelden worden niet beschikbaar gesteld. 

17. Privacy- en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. 
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Indien de klant dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in Google op de namen van de klant wordt gegoogled.

18. Reiskosten

Bij een locatie in Almere en binnen een straal van 15 kilometer vanaf postcode 1316, wordt er geen reiskostenvergoeding gerekend. Daarbuiten geldt een vergoeding van € 0,19 per gereden kilometer, berekend vanaf postcode 1316.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan LostPixel Photography het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

Disclaimer

LostPixel Photography is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. LostPixel Photography geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door LostPixel Photography.